Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Założenia ogólne

1.1.  Wszystkie dostawy i świadczenia ze strony  firmy  Cezos Spółka z ograniczona odpowiedzialnością  Sp. Komandytowa  dalej zwaną CEZOS  podlegają niżej podanym zasadom stanowiącym integralną część kontraktu, co do których NABYWCA potwierdza, iż są pełnym i wyłącznym wyrazem umowy między NABYWCĄ a  firmą CEZOS . Wszystkie dodatkowe oraz odmienne warunki czy ustalenia będą wiążące tylko w zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez firmę  CEZOS z zastrzeżeniem formy pisemnej.

1.2.  Zasady poniższe uznaje się za przyjęte w momencie, gdy NABYWCA akceptuje ofertę  firmy  CEZOS  poprzez złożenie zamówienia lub podpisanie umowy i otrzymanie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.


2. Oferta / potwierdzenie zamówienia

2.1. Oferty firmy  CEZOS  nie są wiążące chyba, że jest to jednoznacznie powiedziane.

2.2. Zamówienie NABYWCY nie jest wiążące do momentu potwierdzenia i tylko w zakresie potwierdzonym przez  firmę CEZOS  na piśmie.

2.3. Zamówienia złożone bez uprzedniej oferty firmy  CEZOS  nie są wiążące dla firmy chyba że – i to w takim zakresie - jak zostało to potwierdzone w formie pisemnej przez firmę CEZOS . To samo ma zastosowanie w przypadku, gdy NABYWCA modyfikuje warunki określone ofertą firmy CEZOS.


3. Dokumenty

3.1.  Dane umieszczone w katalogach, prospektach, w dokumentach ofertowych i kontraktowych w postaci ilustracji, rysunków, wymiarów i wag, wskaźniki zużycia i wydajności oraz inne dane są danymi przybliżonymi i nie są zobowiązujące, chyba że wyraźnie zaznaczono, że są wiążące.

3.2.  CEZOS zastrzega sobie prawo – w szczególnych przypadkach - do zmiany projektu oraz tam, gdzie to jest wskazane do zmian materiałowych, nie prowadzących do pogorszenia jakości wyrobu.

3.3.  CEZOS  zastrzega sobie prawo własności oraz prawa autorskie do rysunków i innych dokumentów. NABYWCA nie ma prawa do ich wykorzystywania w innych celach ani do ich kopiowania, powielania czy udostępniania stronie trzeciej. Dokumenty te nie przenoszą tytułu własności ani nie implikują przyznania żadnej licencji. Rysunki oraz inne dokumenty stanowiące składniki oferty pozostają własnością  firmy CEZOS  i na żądanie mają być natychmiast zwrócone wraz z wszelkimi wykonanymi z nich kopiami.

3.4.  Firmie  CEZOS  przysługuje pełna ochrona patentów i rozwiązań technicznych wykorzystanych przy  oferowanych wyrobach .

 3.5.  NABYWCA zobowiązuje się nie przekazywać innym podmiotom informacji ani dokumentacji technicznej na podstawie, której zostały wykonane zamówione przez kupującego wyroby.


4. Ceny, pakowanie, ubezpieczenie

4.1.  Ceny sprzedaży produktów firmy CEZOS nie zawierają podatków od sprzedaży, akcyzy,  innych podatków , ceł , którymi  firma  CEZOS  może dodatkowo obciążyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.2.  O ile NABYWCA wyraźnie tego nie określi,  firma CEZOS  nie ubezpiecza zamawianych wyrobów od ryzyka transportowego.

4.3.  Opakowanie, koszt wysyłki – na zamówienie nabywcy będzie doliczany do ceny towaru – po kosztach. 


5. Przeniesienie ryzyka

5.1.O ile nie zostanie to wyraźnie ustalone inaczej, ryzyko przechodzi na NABYWCĘ w czasie dostarczenia towaru do pierwszego przewoźnika.

5.2. Jeśli wysyłka zostanie opóźniona z przyczyn niewypełnienia obowiązków przez NABYWCĘ i jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn niezależnych od firmy CEZOS, ryzyko przechodzi na NABYWCĘ z momentem zawiadomienia go o gotowości do wysyłki.


6. Terminy dostaw

6.1.Wszystkie terminy dostaw są starannie obliczane na podstawie aktualnie obowiązującego zakładowego szacunkowego Harmonogramu prac z uwzględnieniem zdolności produkcyjnej, terminów dostaw poddostawców i kooperantów. W przypadku zmiany tej podstawy firma CEZOS zastrzega sobie prawo do stosownego wydłużenia terminu dostawy. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się wraz z wysłaniem potwierdzenia zamówienia, zakończeniem ustaleń handlowych i technicznych realizacji kontraktu, otrzymaniem przez  CEZOS  dokumentów dostarczanych przez NABYWCĘ, wydaniem wszelkich stosownych autoryzacji i zezwoleń, podpisaniem kontraktu oraz przelaniem na rachunek  firmy CEZOS  płatności przewidzianych umową. Przestrzeganie terminu dostawy uzależnione będzie od terminowego wywiązywania się z zobowiązań umownych przez NABYWCĘ. Wszelkie zmiany wymagane przez NABYWCĘ mogą spowodować przedłużenie terminu dostawy. Wyroby uznaje się za dostarczone terminowo jeśli zostaną przekazane do pierwszego przewoźnika  , albo gdy zostaną zgłoszone jako gotowe do wysyłki przed upływem uzgodnionego terminu dostawy. Dopuszczalne są dostawy częściowe. Drobne defekty nie wpływają na obowiązek NABYWCY odbioru wyrobów; w takim przypadku termin dostawy jest uznany za dotrzymany.

6.2. Jeśli dostawa jest opóźniona z powodów przypisywanych NABYWCY lub jeśli nie zostanie odebrana przez NABYWCĘ we właściwym czasie,  CEZOS  wg własnego uznania i bez żadnej odpowiedzialności ma prawo zmagazynowania wyrobów na ryzyko NABYWCY, zafakturowania ich i obciążenia NABYWCY kosztami składowania. Jeśli składowanie odbywa się w magazynach  firmy CEZOS , koszty składowania wynoszą nie mniej niż 1,0% wartości fakturowanej za każdy miesiąc począwszy od daty zgłoszenia gotowości do wysyłki. Firma CEZOS  ma prawo ustalenia kolejnego terminu odbioru , a po przekroczeniu tego terminu ma prawo sprzedaży lub dowolnego dysponowania towarem. Sprzedaż lub inne rozdysponowanie towarem nie zwalnia kupującego od obowiązku zapłaty należności za towar.

6.3. Jeśli dostawa zostanie opóźniona przez nieprzewidziane zdarzenia niezależne od firmy CEZOS  – działania siły wyższej spowodowane bezpośrednio, pośrednio lub wskutek pożaru, powodzi, wypadków, zamieszek cywilnych, wojny, strajków, lokautów, urządzeń mechanicznych, sabotażu, opóźnienia dostaw ważnych surowców i komponentów, embargo, brak lub opóźnienie otrzymania istotnych oficjalnych upoważnień przez dostawcę lub poddostawcę lub w skutek przyczyn podobnej lub nie podobnej w swym charakterze do wyżej wymienionych, termin dostawy będzie rozsądnie przedłużony. W takim przypadku NABYWCA nie jest upoważniony do zerwania umowy ani też żadnych roszczeń z tytułu opóźnienia dostawy. Czas dostawy powinien być przedłużony o uzasadniony okres, jakkolwiek opóźnienie nie powinno przekroczyć jednego miesiąca.

6.4. Firma CEZOS może odmówić dostawy lub opóźnić jej realizację bez narażania się na jakąkolwiek odpowiedzialność oraz zachowując prawo do domagania się odszkodowania od NABYWCY w przypadku gdy: NABYWCA wszczyna lub zgadza się na postępowanie likwidacyjne, zarząd komisaryczny lub jakakolwiek odmowę zapłaty, wyznaczono syndyka lub cesję na korzyść wierzycieli, lub jeśli NABYWCA staje się przedmiotem postępowania upadłościowego lub ogłoszenia niewypłacalności. 


7. Warunki płatności

7.1.  Płatności powinny być dokonywane według postanowień kontraktu lub potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

7.2.  Płatności dokonywane są wyłącznie na rachunek  firmy CEZOS  i wykonane są w sposób wolny od kosztów transferu oraz wolne od wszelkich obciążeń, w ustalonym terminie, bez przypisywania  firmie CEZOS  żadnych potrąceń, opłat, kosztów i wydatków różnych z tytułu przyjęcia gwarancji bankowej, weksla lub czeku, które to mocą szczegółowej umowy między  firmą CEZOS  a NABYWCĄ obciążać będą NABYWCĘ.

7.3.  Wstrzymanie płatności ze względu na wysuwanie wzajemnych roszczeń lub potrącenie kompensacyjne takich roszczeń jest dozwolone wyłącznie w przypadkach, gdy roszczenia te nie są sporne lub też są prawnie określone.

7.4.  Jeśli płatność jest opóźniona w odniesieniu do terminu, w którym powinna nastąpić,  firma CEZOS  jest upoważniona – bez zawiadomienia o zwłoce – do wypełnienia wszystkich swoich roszczeń z gwarancji bankowej, weksla lub czeków, jakie winny być przedstawione do realizacji płatności. CEZOS  ma prawo do naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie.

7.5.  Jeśli dostawy są opóźnione z przyczyn niezawinionych przez CEZOS płatności są wymagalne w terminie pierwotnie przyjętym.

7.6.  Brak realizacji dowolnej płatności przez NABYWCĘ w terminach wymaganych i określonych niniejszym kontraktem będzie upoważniał  firmę CEZOS  do przerwania dostaw i stosownej korekty terminu dostawy lub dostawie po realizacji płatności. W przypadku, gdy takie nie wywiązywanie się z płatności przedłuża się ponad (30) dni po wymaganym terminie firma CEZOS  może w dowolnym momencie po upływie tego terminu anulować niniejszy kontrakt poprzez pisemne powiadomienie Kupującego listownie lub faxem, po czym będzie mieć prawo do odzyskania kosztów wszelkich wykonanych prac i dostarczonych materiałów oraz wszelkich poniesionych szkód. Nie wywiązanie się z płatności w wymaganym terminie stanowić będzie podstawę do odrzucenia wszelkich reklamacji NABYWCY  w stosunku do firmy CEZOS  z tytułu opóźnień w dostawie wynikającym z nie wywiązania się z płatności.

7.7.  Datą zapłaty jest dzień wpływu należności na konto bankowe firmy CEZOS .


8. Gwarancje

Ogólne warunki gwarancji (PDF)
 

9. Postanowienia końcowe.

9.1.  Wszystkie  uzgodnienia ustne bądź pisemne, zawarte między stronami tego dokumentu, które są sprzeczne lub niezgodne z treścią niniejszych warunków  są niniejszym anulowane. Rozumie się przez to, że nie istnieją pomiędzy stronami umowy gwarancyjne lub porozumienia, które są sprzeczne lub niezgodne z niniejszymi dokumentami. 

9.2.  Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z niniejszą umową strony poddają Sądom Powszechnym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę firmy CEZOS .

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdą zastosowanie przepisy prawa polskiego i polskiego Kodeksu Cywilnego.