Allgemeine Garantiebedingungen

Ogólne warunki gwarancji na produkty oświetleniowe

firmy Cezos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa

 

1. Definicje wykorzystane w dokumencie

Gwarant – Cezos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


2. Warunki ogólne

Firma Cezos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zwana dalej Cezos, ul. Olgierda 88b, 
81-534 Gdynia KRS 0000005378, udziela gwarancji na produkty oprawy oświetleniowe na zasadach opisanych w
niniejszym dokumencie.
Cezos gwarantuje, iż w przypadku eksploatacji w/w produktów zgodnie z zasadami ich użytkowania będą one  funkcjonować prawidłowo przez okres co najmniej udzielonej ochrony gwarancyjnej, z zastrzeżeniami opisanymi w niniejszym dokumencie.
Gwarant udziela gwarancji na sprzedane produkty na okres:
- 5 lat na produkty Cezos zawierające źródło światła LED – pod warunkiem potwierdzonej przez Gwaranta rejestracji projektu u producenta przez klienta dokonującego zakupu opraw marki Cezos,
- 3 lata na produkty Cezos zawierające źródło światła LED – pod warunkiem potwierdzonej przez Gwaranta rejestracji projektu u producenta przez klienta dokonującego zakupu opraw marki Cezos,
- 2 lata na produkty Cezos

3. Terminy
Rejestracja projektu musi być dokonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakupu.
Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty zakupu / dostarczenia towaru przez dostawcę . Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku, gdy oprawy zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zainstalowane według warunków określonych w kartach katalogowych, broszurach informacyjnych, instrukcjach oraz
zgodnie ze sztuką przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie uprawnienia. Oprawy oświetleniowe objęte gwarancją nie mogą być narażone na wszelkie mechaniczne i chemiczne przeciążenia, a temperatury otoczenia i napięcie zasilania nie mogą przekroczyć znamionowych wartości.
Naruszenie powyższych zasad, oraz innych wymienionych w niniejszym dokumencie, powoduje utratę uprawnień płynących z gwarancji.

4. Normalne zużycie
Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia wykorzystanych materiałów np. żółknięcie kloszy, matowienie powłok lakierniczych, które mogą ulec odbarwieniom z upływem czasu czy tez wskutek działania czynników atmosferycznych.
Gwarancja nie obejmuje również:
- wad wynikających z nieprawidłowej eksploatacji produktów,
- wad wynikających z działania osób trzecich, w szczególności instalatorów wykorzystujących produkty objęte gwarancją,
- wad wynikłych ze zdarzeń, za które odpowiedzialności nie ponosi Cezos, w szczególności działalności siły wyższej,
- wad wynikających z oddziaływania czynników chemicznych, termicznych, mechanicznych, świetlnych i innych, których oddziaływanie na produkty jest sprzeczne z instrukcjami obsługi, wiedzą techniczną czy zasadami doświadczenia życiowego,
- wad wynikających z niewłaściwej konserwacji lub przechowywania,
- wad wynikających z dokonanych przeróbek, zmian lub napraw przez nieautoryzowany serwis.

5. Zgłoszenie reklamacyjne
Zgłoszenie winno zostać dokonane za pomocą zgłoszenia reklamacyjnego, którego wzór udostępniany jest w miarę potrzeby przez działy handlowe firmy Cezos.
Klient zgłaszający reklamacje zobowiązany jest do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego i przesłania go e-mailem na adres internetowy reklamacje@cezos.com, cezos@cezos.com lub pocztą na adres siedziby Gwaranta.
Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest udokumentowanie faktu zakupu wadliwego produktu za pomocą faktury VAT lub rachunku fiskalnego oraz zawierać szczegółowy opis stwierdzonej usterki.
Obowiązkiem uprawnionego z gwarancji jest dostarczenie reklamowanego produktu do siedziby Gwaranta.

6. Sposób załatwienia reklamacji
W przypadku zasadności roszczenia koszty dostawy pokrywa Gwarant pod warunkiem skontaktowania się przez uprawnionego z gwarancji z działem reklamacji Gwaranta (mail reklamacje@cezos.com i cezos@cezos.com) i uzyskaniem akceptacji dla proponowanego sposobu dostarczenia produktu i kosztów tego dostarczenia.Gwarant nie pokrywa dodatkowych kosztów, związanych z usunięciem strat.
Odpowiedzialność gwaranta ograniczona jest maksymalnie do wartości produktu. 
W przypadku zgłoszenia niezasadnego , obowiązek odbioru produktu spoczywa na zgłaszającym roszczenia gwarancyjne. W przypadku, gdy produkt nie zostanie odebrany po wezwaniu Gwaranta, na zgłaszającym ciąży koszt przechowania produktu, ewentualnie koszt jego odesłania.
Gwarancja nie obejmuje kosztów demontażu, montażu wadliwego produktu, oraz ewentualnych szkód związanych z koniecznością jego demontażu, dostarczenia, montażu czy czasowego pozbawienia z możliwości korzystania.
Gwarant rozpatruje zgłoszenie w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia mu wadliwego towaru. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych z usterką bądź sposobem eksploatacji towaru, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wszelkich niezbędnych danych i informacji.
Gwarancja podlega rozpatrzeniu w w/w terminie z tym jednakże zastrzeżeniem, iż gdyby zgłoszona reklamacja wymagała szczegółowych badań technicznych, czas ich trwania automatycznie wydłuża okres rozpatrywania reklamacji.  
O rozpatrzeniu zgłoszenia Gwarant informuje zgłaszającego na piśmie lub wiadomością e-mail.
W przypadku zasadności zgłoszenia Gwarant:
- wymienia wadliwy produkt na nowy wolny od wad lub 
- dokonuje nieodpłatnej naprawy wadliwego produktu lub
- wystawia fakturę korygującą na reklamowany produkt
 Wyboru sposobu załatwienia zgłoszenia reklamacyjnego dokonuje Gwarant.
Jeśli wskutek uznania zgłoszenia dochodzi do wymiany jakichkolwiek elementów w wadliwym produkcie gwarancja nie biegnie od nowa na wymienione elementy. Cezos dopuszcza wymianę komponentów na używane w reklamowanych produktach.

7. Warunki pozostałe

Łączny czas świecenia opraw w ciągu roku nie może przekroczyć 4300 godzin.
Spadek strumienia świetlnego w trakcie życia produktu do 0,6%/1000h .Zmiana barwy modułów LED nie jest objęte gwarancją.
Parametry nowych modułów LED objęte są tolerancją +/- 15% dla strumienia świetlnego, temperatury barwowej oraz wydajności produktu.
Gwarancja dla komponentów elektronicznych (zasilacze, sterowniki, moduły LED) dotyczy tylko uszkodzeń przekraczających nominalny wskaźnik awarii dla tego typu urządzeń to jest 0,2% uszkodzeń na 1000h pracy.
Kupujący traci warunki gwarancyjne w przypadku podłączenia towaru do instalacji nie posiadającej na stałe wbudowanego zabezpieczenia przeciążeniowego w obwodzie oświetlenia LED.
Gwarancja udzielona przez Cezos nie przechodzi na osoby trzecie.


W stosunku do konsumentów niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.